Hulp bij overlast

Als je overlast ervaart door verhuur van woningen aan toeristen, door straatdealers of andere ongewenste ontwikkelingen op straat, of van zaken die de buurt vervuilen of op een andere manier de orde aantasten, kun je gerichte stappen ondernemen.

Overlast door vakantieverhuur
Airbnb en vakantieverhuur
Shortstayvergunningen
Bed & Breakfast
Ik heb overlast door vakantieverhuur, wat kan ik doen?
Waarom zou ik melden?
Handhavingsverzoek
Overlast door straatdealers
Melding van vuilnis, containers e.d.
Melding geluidsoverlast door pleziervaart

Overlast door vakantieverhuur

Om te bepalen hoe je overlast door vakantieverhuur het beste aan kan pakken, is het eerst van belang te identificeren wat het probleem precies behelst en welke regels worden overtreden. Verhuur van een woning aan toeristen is onder bepaalde strikte voorwaarden toegestaan. Worden deze regels overtreden, dan heb je feitelijk te maken met een illegaal hotel, en kun je de gemeente vragen hier tegen op te treden. De gemeente kan dan overgaan tot het sluiten van de woning, en de verhuurder mogelijk een hoge boete opleggen. Zo werden in mei 2016 twee panden in de Haarlemmerbuurt gesloten door de gemeente – panden waar het hele jaar door toeristische verhuur plaatshad via Airbnb, aan respectievelijk 22 en 14 man. Doorgaans worden dergelijke sluitingen opgelegd vanuit brandveiligheid, en kunnen sancties worden opgelegd omdat verhuurders zich schuldig maken aan woningonttrekking.

Airbnb en vakantieverhuur

De regels voor vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, zijn:

  • Maximaal 4 gasten per woning;
  • Niet meer dan 60 overnachtingen per jaar;
  • De verhuurder moet zelf de hoofdbewoner zijn van de woning en zo staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • Er is toestemming nodig van de VvE of eigenaar.

Waar het vaak misgaat bij Airbnb-verhuur, is waar verhuurders een volledige woning die ze zelf niet meer bewonen aanbieden, bijvoorbeeld omdat ze zijn gaan samenwonen maar een woning aan hebben gehouden, of doordat vastgoedondernemingen woningen aankopen en ze via Airbnb voor vakantieverhuur exploiteren. In dat geval is er sprake van bedrijfsmatige verhuur, en dat kan alleen onder hele strikte voorwaarden en met vergunningen. De grote woningschaarste in Amsterdam maakt dit soort bedrijfsmatig gebruik van woningen ongewenst, en de gemeente treedt hier tegen op.

Vakantieverhuur van sociale huurwoningen mag helemaal niet, en voor huurders is het verhuren van een woning alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar, hun huisbaas. Vakantieverhuur kan dus in principe alleen als de verhuurder eigenaar is van de woning of woonboot. Sommige Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben vakantieverhuur in de splitsingsakte verboden.

Shortstayvergunningen

Bij shortstay woont een verhuurder niet zelf in de woning. De voorwaarde is wel dat een woning voor minimaal 7 aaneengesloten overnachtingen wordt gebruikt, en voor maximaal 6 aaneengesloten maanden wordt verhuurd. Shortstay is ontstaan vanuit de gedachte dat tijdelijke long-term bezoekers in Amsterdam, bijvoorbeeld expats die voor hun werk naar Amsterdam komen, woonruimte moeten kunnen vinden in de krappe woningmarkt. De gemeente is het shortstaybeleid echter aan het afbouwen, en er worden geen nieuwe shortstayvergunningen in bestaande bouw afgegeven.

Ook al beschikt een verhuurder over een shortstayvergunning, dan nog kan er sprake zijn van illegale vakantieverhuur. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de verhuurder voor korter dan 7 aaneengesloten nachten verhuurt. Sommige verhuurders bieden een contract voor 7 overnachtingen aan, maar staan toe dat toeristen er voor minder nachten verblijven, zodat ze – althans op papier – gedekt zijn. Ook bij shortstay geldt dat groepen niet meer dan 4 man mogen bedragen. De in mei 2016 gesloten panden in de Haarlemmerbuurt, bijvoorbeeld, beschikten beiden over shortstayvergunningen, maar in beide gevallen maakten de verhuurders zich schuldig aan overtreding van de regelgeving.

Bed & Breakfast

Als een verhuurder een gedeelte van een woning of woonboot bedrijfsmatig wil verhuren, dan kan deze na melding bij het stadsdeel een Bed and Breakfast (B&B) beginnen. Ook hier gelden strikte voorwaarden over onder meer de maximale oppervlakte van de woning die gebruikt mag worden voor verhuur, over de afdracht van belastingen e.d. Bij B&B is de verhuurder in principe nog aanwezig als bewoner.


Ik heb overlast door vakantieverhuur, wat kan ik doen?

Houdt de verhuurder zich aan de regels voor vakantieverhuur, maar heb je last van toeristisch gebruik van een woning, bijvoorbeeld door geluidsoverlast of gasten die huisvuil laten slingeren, spreek dan eerst de verhuurder zelf aan. De verhuurder heeft namelijk de plicht overlast door vakantieverhuur te voorkomen. Zijn de verhuurder en jij lid van dezelfde VvE? Ga dan na of vakantieverhuur überhaupt wel is toegestaan en bespreek dit in een VvE-vergadering.

Houdt een verhuurder zich niet aan de regels voor vakantieverhuur, bijvoorbeeld doordat een woning aan meer dan 4 personen of voor meer dan 60 dagen per jaar wordt verhuurd, dan kun je dat melden bij de gemeente, of bij het Wijksteunpunt Wonen die deze informatie deelt met de gemeente. Bij beide meldpunten is ook een anonieme melding mogelijk, alleen wordt je dan niet op de hoogte gehouden van verdere afwikkeling van je melding.

woonfraudeMeldpunt Zoeklicht

Wijksteunpunt WonenOverlastvakantieverhuur.nl


Waarom zou ik melden?

Het aantal illegale vakantiewoningen in de Haarlemmerbuurt neemt explosief toe: dit jaar zijn er al meer dan 50 te vinden. Misschien denk je “Het zal wel loslopen,” “Dat hoort er nou eenmaal bij” of
“Ik houd niet van klikken.” Bedenk dan wel wat de illegale Airbnb’s veroorzaken:

Economische schade

Alleen al in de Haarlemmerbuurt loopt de stad miljoenen Euro’s mis. Elke onttrokken woning betekent immers een plek minder voor een Amsterdammer die economisch bijdraagt aan de buurt en aan de stad.

Ondernemers lijden

Vaste clientèle blijft weg door overlast en drukte.

Woningen verdwijnen

Aan de krappe woningmarkt wordt woonruimte onttrokken.

Criminaliteit neemt toe

Het aantal straatdealers in de buurt is sterk gestegen, overlast van drugstoeristen neemt toe.

Overlast en rotzooi

Schreeuwende, dronken en laveloze toeristen; op straat gedumpt afval; bevuilde portieken, het is de afgelopen tijd tegelijk met de toename van de Airbnb’s gestegen.

Natuurlijk moeten bezoekers welkom blijven in de Haarlemmerbuurt. En kortstondige verhuur als je op vakantie bent? Prima. Maar de permanente exploitatie van woningen voor vakantieverhuur is verboden en moet stoppen. En jij kan helpen door overlast te melden.


Handhavingsverzoek

Meldingen gedaan aan het Meldpunt Zoeklicht, dan wel aan het Wijksteunpunt Wonen’s overlastvakantieverhuur.nl, verplichten de gemeente en het stadsdeelbestuur niet tot handhaving. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan, waardoor de bevoegde instanties soms geen follow-up kunnen geven aan de melder. Bovendien duurt het doorgaans weken tot maanden voordat op meldingen wordt gereageerd.

Het aantal meldingen over vakantieverhuur staat ook niet in verhouding tot het aantal handhavingsacties: in 2015 ontving de gemeente 834 meldingen over illegale vakantieverhuur (38% van de 2.222 meldingen). Er zijn in 2015 in totaal 167 illegale hotelappartementen gesloten. Dit is 20% van het aantal binnengekomen meldingen. Waren de overige 80% van de meldingen dan ongegrond? Of is er niet gecontroleerd en opgetreden? De inzet van gemeentelijke mankracht doet het laatste vermoeden: het Handhavingsuitvoeringsplan Centrum 2016 zet weliswaar in op een stijging van 20% in het sluiten van illegale hotels, maar dat komt nog steeds niet uit op meer dan ongeveer 100 sluitingen: “Het doel is 20% meer sluitingen van woningen die worden gebruikt als illegaal/onveilig hotel (dus 113 in jan-aug 2016)” (H.U.P. 2016, p. 10). De inzet van mankracht is ook beperkt:

Totaal inzet Toezicht en Handhaving
Inzet capaciteit Gebruikstoezicht: circa 2,5 FTE
Inzet juridische handhaving: circa 0,75 FTE.
(idem)

Bij het uitblijven van handhaving is het het overwegen waard in te zetten op handhavingsverzoeken in plaats van meldingen. Handhavingsverzoeken dwingen de gemeente op te treden, dan wel binnen een redelijke termijn uitsluitsel te geven waarom niet wordt opgetreden. Handhavingsverzoeken kunnen niet anoniem worden ingediend, en vereisen dat de indiener duidelijk omschrijft op welke gronden hij/zij tot handhaving verzoekt en welk belang hij/zij heeft bij handhaving.

Klik hier voor de voorbeeldbrief handhavingsverzoek tegen vakantieverhuur centrum, of kijk op handhavingsverzoek.nl voor meer informatie.


Overlast door straatdealers

Helaas is sinds kort de overlast door straatdealers toegenomen in de Haarlemmerbuurt, vooral aan de Haarlemmerstraatkant. Met name in de avonduren, maar de laatste tijd ook steeds vaker overdag, spreken ze voorbijgangers in de driehoek Haarlemmerstraat – Singel – Eenhoornsluis aan. Sinds de gemeente het Project 1012 | Rode Loper in werking heeft gezet, is door een waterbedeffect de aanwezigheid van straatdealers in de Haarlemmerbuurt toegenomen, mede doordat het aantal bezoekers van coffeeshops in de buurt sterk is gestegen door de sluiting van coffeeshops in postcodegebied 1012. Ook de toename in vakantieverhuur door – vaak grote groepen – (drugs)toeristen heeft bijgedragen aan de toename van het aantal straatdealers.

Bij overlast van straatdealers: vermijd ze, ga niet met ze in gesprek, en bel de politie als de overlast aanhoudt. Bel 0900-8844 (geen spoed, wel politie).


Melding van vuilnis, containers e.d.

Een zeer snelle manier om de gemeente op de hoogte te stellen van overlast door op straat gedumpt vuilnis, containers die de doorgang versperren, of (bouw)afval op straat is via het Twitter-kanaal van de gemeente @AmsterdamNL. Stuur liefst ook een foto mee. Tijdens kantooruren ontvang je meestal binnen een paar uur antwoord van de zgn. MORA (Melding Openbare Ruimte) die de gemeente hiervan maakt. Meer meldingsmogelijkheden en informatie over meldingen aangaande zaken in de openbare ruimte vind je hier.


Melding van geluidsoverlast door (plezier)vaart

Het is verboden om in de Amsterdamse grachten versterkte muziek op boten af te spelen.
Helaas gebeurt het zeker tijdens de eerste mooie dagen te vaak dat bootbezitters zich hiervan niets aantrekken of hiervan misschien niet op de hoogte zijn.
Waternet is verantwoordelijk en bij hen op de site kun je een ‘melding overlast’ plaatsen, mét foto! Dus fotografeer de betreffende boot en probeer het vignet in beeld te krijgen.
Melding van geluidsoverlast van (plezier)vaart.