Verslagen

Verslag Platform1013, 14 december 2016

Aanwezig: Bert, Robin, Nel, Jan
Afwezig met melding: Teunkie, Huub

> Dinsdag 20.12.2016 debat in Pakhuis de Zwijger, Robin zal aanwezig zijn

> Verdere formalisering van platform; Nel zal vragen of Nico voorbereidingen treft voor opzet formele vereniging. Robin stelt voor om naam te verfijnen naar “Platform1013 Haarlemmerbuurt”.

> Voorstel voor bestuursfuncties vereniging Platform1013 Haarlemmerbuurt;
voorzitter: Robin Labrijn,
penningmeester: Bert Bulder,
secretaris: Nel de Jager,
kascie: Teunkie en Jan

> Robin heeft aan Teunkie gevraagd om update voor wat betreft de stand van zaken Illegale hotels/AirBnB , we wachten nog af.

> Jan stelt Whatsapp-buurtpreventie groep op

> Nel checkt of Rickert een flyer kan maken ter informering buurtpreventie

> Robin checkt wie bij de schouw van 19 januari 2017 aanwezig zullen zijn. Eventueel mogelijk om wijkagenten benaderen. Te bespreken onderwerpen;
– Veiligheid en overlast, ook buurtgastheren bespreken
– Afval / vooral op Eenhoornsluis is veel overlast. Haarlemmerplein, Herenmarkt, Haarlemmersluis
– Robin vraagt of Rickert beschikbaar is voor de schouw

> Geen actie maar ter info; project Buurtgastheren valt nu onder Barbera Lavell

Verslag Platform1013, 23 november 2016

Aanwezig: Robin, Bert, Nel

Jammer dat we nauwelijks afmeldingen hebben gekregen en met z’n drietjes zijn.

1. Formaliseren Platform1013, we moeten proberen dit jaar nog een bekrachtiging te gaan krijgen. Robin heeft al een keer eerder info verstuurd maar onvoldoende reacties gekregen Bert stuurt nogmaals iedereen een mail.

2. Eventuele toekenning van aangevraagde subsidie (hebben we wel een aanvraag ingediend? ) Waaraan gaat het Platform dit besteden. Wat is een toegevoegde waarde? Nu geen besluit over te nemen, onvoldoende aanwezigen

3. Stand van zaken Illegale hotels/AirBnB?
Wellicht dat Teunkie ons weer kan bijpraten

4. Overlast in de buurt. Wellicht kan Jan Hermen ons volgende keer bijpraten. Zijn de filmpjes doorgekomen van bewoonster Haarlemmerstraat mbt zwerver?

5. Project Buurtgastheren.
Project is gehonoreerd met subsidie maar weggehaald bij initiatiefnemer Coffeeshop Dampkring. Project valt nu onder de BIZ en de coördinatie ligt bij buurtmanager Barbara Lavell (ambtelijk) Er wordt geen terugkoppeling gegeven. Inzet zal de eerste maanden zijn op Haarlemmerdijk/Haarlemmerplein Jammer want “problemen” zitten toch echt op kop Haarlemmerstraat.

7. Afval. Robin heeft plekken doorgegeven aan B.Oranje waar veel en vaak afval blijft staan/liggen. Het is niet bekend wat er verder met deze info gebeurt. Wellicht een punt om mee te nemen naar eerstvolgende overleg/wandeling

8. Er zijn de afgelopen week een Binnenstadsakkoord te zijn afgesloten. Het is echter volslagen onbekend wat dit precies inhoudt, met wie afgesloten en wat betekent dit. Naam van secretaris BIZ (dhr.E.Koele) stond op dit akkoord. Robin vraagt dit ook na.

9. Robin is aanwezig in Pakhuis de Zwijger mbt thema “Stad in Opstand”. Iedereen welkom.

10. Wie is eigenlijk hoofd handhaving mbt illegale hotels etc? Wellicht weet Teunkie dit.

11. Robin heeft tekening van nieuwbouw voormalig pand van v.Leek. Wordt opgetopt. Wat/wie er in pand komt is niet duidelijk. Verhurend makelaar is B&O retail. Deze organisatie richt zich voornamelijk op ketenbedrijven. We wachten af.

12. Bruijnesteijn stopt eind van het jaar met de houthandel. Rest blijft zelfde.

13. Robin kent de nieuwe hoofdredacteur van Quote. Is altijd handig.

Volgende vergadering: woensdag 14 december Op de Brouwersgracht om 18.30 uur

NdJ/12-12-2016

Verslag overleg Platform 1013, 3 oktober 2016

GESPREK MET ORANJE
> Heeft plaatsgevonden bij Stuyvesant en tijdens rondgang in de buurt, verslag daarvan al in eerdere mail van 20.09
> Vervolgafspraak voor begin januari ’17
> Oranje heeft nog overleg met reiniging aangaande zwerfvuil/vuilnisbakken en geeft daar nog terugkoppeling op
> Er zal 6 oktober gesprek plaatsvinden tussen de Zoet & Hartig, de BIZ en Boudewijn Oranje / Bestuurscommissie.
> ACTIEPUNT: Contact met Zoet & Hartig ter voorbereiding van dat gesprek. Actie: Robin

CONCEPT-GEBIEDSPLAN CENTRUM-WEST 2017
> Plan gedeeld via de mail en reeds feedback gegeven
> Korte conclusie: plan bevat weinig/geen inhoud voor de Haarlemmerbuurt
> Er blijven nog veel vragen over; wat houdt in dat het een concept is / evaluatie verkeersaanpassingen etc.
> Van belang van platform om aansluiting te zoeken bij gebiedsteam
> ACTIEPUNT: Gebiedsteam, leden gebiedsteam en mogelijkheid tot aansluiting in kaart brengen. Actie: Jan

ZWERFVUIL
> ACTIEPUNT: Kleine reportage ter lering en vermaak. Actie: Bert

HUIDIGE ILLEGALE HOTELS / AIRBNB
> ACTIEPUNT: Nel heeft afspraak met Ivens op 13 oktober. In dat overleg o.a. het doel om maximale verhuur van 60 dagen terug te brengen naar 30 dagen onder de aandacht brengen
> ACTIEPUNT: Update/uitbreiding van lijst. Actie: Bert?

PROFESSIONALISERING PLATFORM
> Nog geen actie genomen.
> ACTIEPUNT: Mogelijkheden uitzoeken tot professionalisering platform. Actie: Robin

STRAATDEALERS / OVERLAST
> Er is nu ook videomateriaal beschikbaar, gedeeld door een buurtbewoonster
> ACTIEPUNT: Video delen met Jose Andrade. Actie: Nel deelt video met Jan, Jan deelt video met Jose Andrade
> 8 december wordt evaluatie van straatdealercampagne behandeld in Algemene Raad
> ACTIEPUNT: Proberen een afspraak op te zetten via Jasper Karman voor spreekuur vd Laan om overlast onder de aandacht te brengen. Actie: Nel
> Punt van aandacht; plaatsing plantenbakken kan ‘schatgraven’ bevorderen. Geen actie op dit moment
> Mogelijk meer beeld beschikbaar van overlast straatdealers op beveilingscamera’s ondernemers
> ACTIEPUNT: Nel informeert naar beschikbaarheid videobeelden bij Kaasland, Zilch. Jan informeert bij Daily Fresh, Bestellers, &Klevering. Actie: Nel / Jan

Verslag overleg Platform 1013, 5 september 2016

Agenda:

 1. Verslag van het overleg van 01.08.2016
 2. Uitkomsten van de handhavingsactie van de Dienst Wonen
 3. Gemeentepolitiek: Van der Laan en Oranje
 4. Problemen met straatdealers
 5. Formalisering van het platform en samenwerking met andere groepen
  1. Verslag van het overleg van 01.08.2016

Het verslag is zonder wijzigingen aangenomen.
Toegevoegde opmerkingen:
De eventuele verplaatsing van tramverkeer middels het viaduct Haarlemmer Houttuinen is op de lange baan geschoven, wel wordt er binnen de Gemeente naar het deels vertrammen van lijnen 1 en 21. De Gemeente erkent, en houdt in de gaten, dat de Haarlemmerdijk en –Straat één van de drukste
fietsroutes van de binnenstad zijn.
De uitzending van VPRO Tegenlicht over Airbnb en de problemen ervan in de Haarlemmerbuurt staat gepland voor zondag 18 september a.s. De Tegenlicht Meet-Up n.a.v. de uitzending staat gepland in Pakhuis De Zwijger op 21 sept, 20:00-22:00. Hierbij is o.m. wethouder van Wonen Laurens Ivens aanwezig.

  1. Uitkomsten van de handhavingsactie van de Dienst Wonen

RL en TvdS hebben gesproken met Marnix Bolkestein en Dave Scharn, ambtenaren belast met handhaving op overlast vakantieverhuur binnen de Dienst Wonen, over de resultaten van het handhavingstraject dat de Gemeente in de Haarlemmerbuurt heeft uitgevoerd in voorjaar/zomer 2016.
De resultaten zijn:

   • er zijn 47 adressen bezocht
   • nog 3 adressen zijn te bezoeken
   • in 2 gevallen zijn er sluitingen van panden oor 3 maanden opgelegd
   • er is 1 shortstayvergunning ingetrokken
   • op 7 shortstayvergunningen zijn waarschuwingen afgegeven
   • er zijn 6 bestuurlijke boetes opgelegd van 13.500 Euro elk voor overtreding van de Huisvestingswet door vakantieverhuur en woningonttrekking
   • in 16 gevallen bleken woningen wel bewoond, maar eventueel bed and breakfasts te zijn die soms (nog) niet bij de Gemeente als dusdanig stonden geregistreerd, die zijn dat inmiddels wel
   • in 13 gevallen werd er niet opengedaan of niemand aangetroffen
   • de handhavers hebben flink ingezet, op 1 avond zelfs twee teams ingezet
   • woonboten en sleutelbedrijven worden nog onderzocht

De woonboot heeft andere juridische status dan een woning, maar zit wel tegenwoordig in hetzelfde traject voor controle als woningen; voor woonboten kunnen echter niet dezelfde sanctiemaatregelen worden opgelegd als voor woningen.
De resultaten van het onderzoek naar handhaving zijn besproken met de handhavers, en zij zijn gecomplimenteerd met hun voortvarende optreden.

NdJ: Hoe blijven we bewerkstelligen dat dit onder de aandacht blijft?
RL: Door woningebruik in de buurt in de gaten te blijven houden en publiciteit te blijven zoeken zodat er een afschrikkend effect ontstaat. De huizen moeten weer regulier bewoond worden. Ook gaan er regels veranderen op gemeentelijk niveau: pied-a-terres worden toegestaan binnen de Leegstandswet, maar mogen niet tussentijds worden verhuurd. Binnen dezelfde Leegstandswet kan tot gedwongen verhuur besloten worden.
NdJ: Het zou een mooie oplossing zijn voor woningen boven winkels, maar het probleem daar is wel dat dergelijke woningen een eigen opgang moeten hebben.
RL: Er blijken verdiepingen niet geregistreerd te staan in de gemeentelijke administratie als afzonderlijke woonadressen. En een probleem blijft dat er naast Airbnb ook andere sites vakantieverhuur aanbieden. Wat geholpen heeft, in het geval van de Haarlemmerbuurt, is de publiciteit die opgezocht is.
TvdS: We moeten wel erkennen dat een aantal ondernemers niet zo blij is met dergelijke publiciteit omdat deze ook als negatief over de buurt kan worden uitgelegd.
NdJ: Een bijkomend probleem is dat het BIZ bestuur te weinig doet in deze kwestie.
RL: Over een paar maanden wordt het BIZ bestuur vervangen.
TvdS: De nieuwe winkelstraatmanger is erg inactief, ze sluit niet aan op de commotie die is ontstaan.
NdJ: Het is merkwaardig dat het platform dingen oppakt die de ondernemersvereniging zou moeten oppakken.

  1. Gemeentepolitiek: Van der Laan en Oranje

RL: Wilde in eerste instantie de afspraak voor de rondgang op 8 sept. met Boudewijn Oranje afzeggen n.a.v. diens tweet over het terras bij het West Indisch Huis. Let ook op de uitspraken van burgemeester Van der laan bij AT5: deze maakt zich specifiek zorgen over de Haarlemmerbuurt
NdJ: We krijgen weinig terug van Oranje, weten niet wat hij meldt, welke terugkoppelingen hij geeft. Het is merkwaardig dat Van der Laan blijkbaar niet weet wat Oranje al weet.
RL: Waarschijnlijk ligt de problematiek inmiddels niet meer bij het stadsdeelbestuur, maar bij raad.
NdJ: Ja, waarschijnlijk mede n.a.v. de brief van de ondernemers Haarlemmerdijk.
BB: Eens: de dialoog met Oranje moeten we echter niet afkappen, dat is niet verstandig, ook niet voor onze eigen positie.
RL: Waar willen we het dan met Oranje over hebben? Vorige keer ging het vooral over illegale hotels. Als we het door laten gaan, is eerste plek die bezocht moet worden het West Indisch Huis.
NdJ: Eens dat de dialoog niet moet worden afgekapt, maar hetgeen wat gebeurt qua veiligheid en openbare orde hoort sowieso bij Van der Laan en niet Oranje.
BB: Eens, zeker nu Van der Laan er een statement over maakt, en het via de raad gaat zijn we gelegitimeerd het via de raad/Van der Laan te laten gaan.
NdJ: Misschien moeten we een brief naar Van der Laan versturen.
RL: Of Van der Laan uitnodigen naar de buurt te komen.
NdJ: Ook al omdat Oranje dingen te makkelijk weg wil masseren, en hij meldt weinig terug. Uit zijn tweet blijkt dat hij zaken niet serieus neemt. Leg dit maar voor aan Oranje, hoe Van der Laan reageert. Waarschijnlijk meldt Oranje heel weinig terug aan Van der Laan. Houd de lijnen kort.
TvdS: Voorstel om het bezoek van Oranje op de 8e wel door te laten gaan.
NdJ: Dan moeten we wel aangeven dat er nieuwe en aanhoudende problemen zijn. Van der Laan is direct verantwoordelijk. Wij zijn ook niet de enige buurt, m.n. Zeedijk heeft vergelijkbare problemen.
TvdS: Voorstel om samenwerking te zoeken met de Zeedijk, met bewonersvereniging Samen Zeedijk.
BB: Wat bespreken we met Oranje?
TvdS: Eerst de update aanpak illegale hotels, dan straatdealers. Oranjes bezoek moet niet een eenmalig ding worden.
NdJ: Geef Oranje een update over illegale hotels, en kaart het volgende probleem aan: straatdealers.
BB: En van daaruit de stap maken van Oranje naar Van der Laan onder wiens verantwoordelijkheid dit valt.
J-HP: Laten we kiezen voor èn-èn: zowel Oranje als Van der Laan benaderen.
NdJ: Het verkiezingsjaar komt er aan, en Oranje gaat dan weg.
RL: Gaat contact zoeken met bewonersvereniging Zeedijk (komende woensdag meeting bewoners aldaar)
NdJ: En ook bij d’Oude Stadt: De Stad in Balans op de 12e langsgaan

  1. Problemen met straatdealers

J-HP: De politie deelt informatie met team Burger en team Dealers, de informatie wordt dus actief gebruikt. Politie meldt: handhaving is minder geworden in de buurt, de piek zat eerder en het probleem met dealers loopt nu weer terug, vandaar deze afbouw.
NdJ: Het is in de praktijk echter niet aan het afbouwen. Het verschuift, dealers hebben door dat er op hen gelet wordt.
TvdS: Is ook bij politie langsgeweest. Er zijn twee factoren waardoor de indruk is ontstaan dat het terugloopt: meer politieinzet leidt tot teruggang, maar er wordt ook minder melding gemaakt door bewoners waardoor in de cijfers een teruggang zichtbaar is, hoewel de werkelijkheid anders is.
NdJ: Van der Laan is nodig om in te zetten op betere handhaving: eigenlijk moet er 3 maanden lang toezicht blijven, zeker in de drukke toeristische periodes.
TvdS: Is het een idee om overleg met de coffeeshops in de buurt te zoeken?
NdJ: Het probleem voor coffeeshops is nu eerst de scholennabijheid. Het is nog onduidelijk wanneer dit scholencriterium in werking gaat. Dan zouden bijv. Barney’s dicht moeten gaan, en Dampkring en Popeye wellicht overdag ook Het is wel zinvol om met de coffeeshops te spreken.
J-HP: Heeft met José Andrade, de wijkagent belast met de buurt, gesproken. Hij meldde dat een grote dealer is gepakt. Andrade erkent het probleem, maar ook dat het moeilijk is om te meten wat voor resultaat te behalen is.
NdJ: Er wordt niet gewerkt aan de oplossing van het probleem. Van der Laan vermoedt niet dat het overloop vanuit postcodegebied 1012 is.
RL: De Zeedijk heeft hetzelfde probleem.
TvdS: Wat kunnen wij doen?
NdJ: Overleg met horeca en coffeeshops is een goed beginpunt: de ondernemers die ’s avonds open zijn.
BB: De Langestraat is ook problematisch.
J-HP: Overleg met coffeeshops bij voorkeur ’s avonds doen, wil aansluiten.

  1. Formalisering van het platform en samenwerking met andere groepen

RL: Gaat achter contact met andere groepen en bewonersorganisaties aan.
Qua formalisering ligt er nu de vraag: registreren als vereniging of stichting?
De kosten van een notariële akte zijn er wel bij stichtingsvorming, bij een vereniging niet. Voor inschrijving vereniging volstaat inschrijving bij de KvK.
RL neemt dit op zich, en voor wordt gesteld: RL voorzitter, BB penningmeester en NdJ secretaris.

  1. Rondvraag

NdJ: Stel ook vragen aan Boudewijn Oranje over het bordeel in de buurt, en over de Rasta coffeeshop aan het Singel waar nu een nutella-ijswinkel komt.
TvdS: Ook de leegstand aanstippen van winkels/horeca.
NdJ: En stel vragen over de onderhandse overname van Chinees restaurant.

Verslag 01-08-2016

Agenda:

   1. terugblik/kennismaking BIZ-Bestuur
   2. terugmelding bezoek B.Oranje
   3. Resultaten tot nu toe
   4. Woonboten (zie stuk in Parool)
   5. Communicatie
   6. Overlast dealers en andere randverschijnselen
   1. Kennismaking BIZ Bestuur (slechts de voorzitter aanwezig, dhr.E.Morreau) was dus inderdaad een kennismaking, meer niet. Geen vervolgacties oid.
   1. Bezoek Oranje. 3. Resultaten tot nu toe 4. Woonboten

Rondje door de straten/Singel gemaakt. Volgens Oranje zijn er dealers opgepakt. M.b.t. neveneffecten meldt Oranje dat er meldingen gemaakt moeten worden via MORA-systeem. Het is wel jammer dat er nauwelijks een terugkoppeling naar Platform1013 plaatsvindt. Hierdoor is niet bekend wat nu wel/niet gebeurt.

Nel meldt dat er gesprekken worden gevoerd met de exploitant van Little Buddha. Hij wordt gesommeerd bepaalde stoffen niet meer in zijn winkel te verkopen op straffe van dwangsom.

Ook zijn met Oranje de lijsten doorgenomen waar sprake zou zijn van illegale hotel verhuur. Er schijnt door team handhaving voortvarend gewerkt te worden maar ook hier ontbreekt terugkoppeling. De woonboten zijn tot nu toe buiten beschouwing gelaten. Dat volgt in later stadium.

Wat wel lastig blijft is het systeem handhaving op heterdaad. Dan moet je dus voortdurend op de loer liggen en/of overlast ervaren. Meldingen moeten dan gedaan worden.

Het is onduidelijk voor welke panden er een shotstay-vergunning is afgegeven en hoe daar op wordt gecontroleerd.

In september staat er een nieuw bezoek van Oranje gepland. Wie is daarbij?  Van belang is de lijsten mbt de vermeende illegale hotels aan te scherpen/bij te werken. Wie gaat dit doen?

Streven van Platform is situatie permanente bewoning. Onttrekken woningen heeft economische gevolgen en levert dus schade aan de buurt op. Melden helpt alleen moeten mensen dan wel weten waar en hoe te melden. Bert maakt nogmaals bericht hierover aan op de website.

Wel is duidelijk dat de werkwijze waar Platform1013 mee is gestart werkt. Voorbeeld voor andere buurten.

Nel benadrukt dat het Platform steviger moet worden en dat we ook moeten werken aan de officiële status. Toenadering zoeken met andere Platforms, Walther Ploos, Stephen Hodes, Gert-Jan Bakker etc. We kunnen namelijk leren van elkaar en de druk richting gemeente/politiek vergroten waardoor dit punt voortdurend op de politieke agenda komt/wordt neergezet.

Er schijnt ook binnen de gemeente/politiek gewerkt te worden aan aanscherping van regels mbt Airb&b. De vraag is wel cruciaal met wie gemeente/politiek om tafel zit.

      1. Communicatie. We zijn het er met elkaar wel over eens dat de communicatie vanuit gemeente/politiek richting Platform niet denderend is. Initiatieven komen nu veel bij Platform vandaan. Onduidelijk wat ermee gebeurt. Ook geen zicht op wat nu eigenlijk de BIZ Vereniging/Winkelstraatmanager hiermee/hieraan doen. Wat is de rol van het gemeentelijk gebiedsteam hierin?
      1. Overlast dealers/randverschijnselen

Geconstateerd wordt dat de overlast niet minder is geworden. Mensen/bezoekers worden regelmatig lastig gevallen. Geen prettige situatie. We missen adequaat optreden van een eigen team wijkagenten. Er wordt nu soms veel door agenten/handhavers door de buurt gefietst/in de auto gereden, echter deze agenten hebben geen relatie met de buurt. Dat wordt node gemist.

Hoe krijgen we dit op de agenda van Oranje? De burgemeester?

Door BIZ-Bestuur is melding gemaakt van veiligheidsoverleg. Echter Nel benadrukt dat dit een maatschappelijk overleg is met organisaties zoals Blaka Watra/Regenboog/Volksbond/Leger des Heils en een medewerkster van gemeente. We kunnen daar kennelijk bij aanschuiven, maar de vraag is, of dit zinvol is.

Streven moet gericht zijn op een daadwerkelijk Veiligheidsoverleg met politie/schouwen etc.etc. Hoe pakken we dit op/aan?

 

Wat verder ter tafel komt

Iemand de bordjes gezien op de Bickersgracht met “verboden voor rolkoffers”?

= een ludieke aktie die wel de pers heeft gehaald.

8 september is wederom bezoek van Oranje aan Haarlemmerbuurt aan de orde. Wie gaat ermee rondlopen?

1 september  vervolg overleg Platform.

 

Rondvraag
Geen

 

Verslag 29 juni 2016

1. Terugkoppeling gesprek met agenten Jose Andrade en Max Engelander op buro Lijnbaansgracht.
Goed plan om foto’s op te sturen van dealers en andere overlastgevers.
Beste is dat foto’s via een centraal maildres worden aangeleverd.
Moeten wel duidelijke foto’s zijn en ook recht doen aan overlast etc.
Afspraak: Bert maakt een formulier waarop eea wordt gemeld.
Robin meldt eea op de FB van het Platform
Jan Hermen gaat rondje maken langs aantal ondernemers om hen eveneens te vragen actief mee te doen.

2. Er is vanuit Tegenlicht gevraagd of zij voor hun docu aan mogen schuiven bij overleg van Platform.
Geen bezwaar maar dan wel graag alle deelnemers aanwezig zodat het ook weergeeft dat het ernst is in de Haarlemmerbuurt.

3. Huub meldt dat er een overleg is geweest met medewerkers van de Rekenkamer Amsterdam die zich hebben beziggehouden met enquete “Balans in de Stad”. Hierbij waren Huub en twee andere bewoonsters uit Haarlemmerbuurt.

4. Volgens Robin is er ook overleg geweest met bewoners/gemeente gebied rondom Pyramide/Houttuinen. Weet iemand hier iets van en/of hierbij aanwezig geweest?

5. Gespreksonderwerpen bezoek Boudewijn Oranje 30 juni
Bert en Robin lopen met dhr. Oranje rond. Tijd een uurtje. Start bij de bloemenkiosk Haarlemmersluis
1. Stand van zaken AirB&B
2. Overlast dealers en andere niet aangename zaken
3. Rol wijkagenten
4. Relatie BIZ (ondernemers)/bewoners (Platform 1013)
5. Entreegebied Haarlemmersluis
6. Stand van zaken ooit toegezegde onderzoek viaduct Houttuinen/Fly-over

Punt 1 en 2 vooral benadrukken de met deze zaken gepaard gaande overlast voor (economisch) functioneren Haarlemmerbuurt. Immers, uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers/bewoners winkelgebied mijden vanwege drukte. Dit heeft gevolgen voor winkelstand. Op Haarlemmerdijk momenteel leegstaande winkels wat in de afgelopen 10 jaar niet eerder is gebeurt.

6. Wat verder ter tafel komt.
Robin: Platform 1013 formaliseren in Vereniging en/of Stichting.